× HOME WORK ABOUT PRESS CONTACT

Homage to Nikos kazantzakis, "Oriogrammenos"
oil on linen / 140x170cm